MAPGRAPH Deponi

MapGraph Deponi hjelper virksomheten å oppfylle myndighetenes krav til dokumentasjon. Løsningen skreddersys til ønsket omfang, og kan blant annet omfatte:

 • Avfallsmengder inn og avfallsfraksjoner ut.
 • Dokumentasjon av sigevann.
 • Sanntidsberegning av vannbalanse.
 • Gassproduksjon og energiutnyttelse
 • Grunnvannsnivå
 • GSM GPRS loggere og målestasjoner
avløp
 • Avfallsmengder inn og avfallsfraksjoner ut, driftsdata fra vektanlegg, sigevannsanlegg, grunnvannsbrønner, klimastasjon, gassanlegg o.s.v. overføres til MAPGRAPH med ønsket måle- og overføringsfrekvens, der data straks blir tilgjengelig for medarbeidere via internett.
 • Sigevann analyseresultater direkte fra laboratorier Vi mottar i dag vannkvalitetsdata fra en rekke laboratorier for våre kommunekunder. MapGraph har en rekke verktøy for administrasjon, rapportering og grafiske presentasjoner av vannkvalitet.
 • Alarm fra sigevannsanlegget, for eksempel ved driftsstans og overløp, kan varsles på epost, eller ved akutte hendelser til sms til ønskede telefonnumre.
 • Online vannbalanseberegning ut fra tilgjengelige inn-data for løpende generering av vannbalanse i deponiet. Klima, grunnvannsspeil i peilebrønner og sigevannsmengder vil inngå, likeledes beregning av fordamping. Dette gir så igjen rike muligheter til presentasjoner og analyser som kan illustrere sammenhenger og skape forståelse, for eksempel om variasjoner med årstidene.
 • MAPGRAPH henter data fra eksisterende klimastasjoner og gjør disse tilgjengelig på web. Vi kan også bistå med nyetablering, eller komplettering og oppgradering av eksisterende klimastasjoner.
 • Overvåking av gassanlegg og produksjon med mengde, gassinnhold osv. Dette kan sammenholdes med for eksempel nedbør og andre klimaparametere samt grunnvann - for driftserfaringer og driftsoptimalisering gjennom årstidene.
 • Målestasjoner med mobilkommunikasjon, eventuelt med innebygget batteri, er en fleksibel og enkel løsning for datafangst og overvåking der hvor man ikke kan hente data fra et sentralt driftsanlegg eller databaser. Dette kan for eksempel være aktuelt for nivå i grunnvannsbrønner. Mange typer moduler kan leveres, alle ferdig konfigurert ved levering, klare til å settes i drift. Vi er vanligvis ikke leverandører av sensorer, med mindre dette er et ønske, men tar oppgaven med å få alle komponenter til å spille sammen.

Standard funksjonalitet

Manuell registrering

  Avlesninger og observasjoner kan tastes inn i egendefinerte skjemaoppsett. Dette vil for mange være et alternativ til regneark, og man får alt samlet på ett sted og tilgjengelig for trending, rapportering osv.

  Ingen brukerbegrensninger

   Ingen brukerlisenser. Alle i virksomheten kan få tilgang til data. Tilgang for ulike brukere og brukergrupper, og deres rettigheter, styres i MapGraph.

   Alltid oppdatert programvare

    Kontinuerlig tilgang til siste versjon MapGraph programvare, som lastes fra våre webservere ved hver innlogging. Dette innebærer at man til enhver tid har nyeste versjon. Webtjenesten tillater også et mer dynamisk samarbeid, der vi raskere kan bistå brukerne og imøtekomme spesielle ønsker.

    Enkel deling av data

     Mer effektivt prosjektarbeid. Deling av data med andre for videre bearbeiding og rapportering.

     Tilgang fra hvor som helst

      Alle med Internett kan få tilgang. Alt som kreves er oppretting av en ny bruker. Man kan sitte hvor som helst og ha tilgang til samme data.

      Stedfesting av prøver

       Stedfesting av prøvetagingssteder i prosesskjema og kart, med passive stedssymboler, eller med dynamiske ikoner som angir Nå-tilstanden.

       Publisering

        Publiser til egne websider, for eksempel mest aktuelle trender for vannkvalitet.

        Automatisert datainnsamling

         Alltid oppdaterte data som importeres kontinuerlig fra laboratoriet. Importen overvåkes og avvik varsles når de oppstår, slik at data er tilgjengelig når du skal bruke dem. Mange har erfart at man i en travel hverdag, når man skal rapportere, må begynne med å organisere, rydde og komplettere.

         Sentralisert lagring av data

          Bytt mellom laboratorier. Mange legger analyser ut på konkurranse og bytter laboratorier, eller benytter ulike laboratorier for ulike oppgaver. Vi samler data på ett sted, og sørger for at historiske data blir tilgjengelig sammen med data fra det nye laboratoriet.